دکتر سید علیرضا شریفی حسینی

دکتر سید علیرضا شریفی حسینی

متخصص کودکان(اطفال)

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان مرادی - چهارراه فاطمیه - ساختمان پزشکان پزشک - مطب دکتر شریفی حسینی