دکتر فاطمه رفیعی دیزجی

دکتر فاطمه رفیعی دیزجی

متخصص چشم پزشکی

بندرعباس

خدمات و تجهیزات

معاینه

بندرعباس - خیابان سید جمال - خیابان کازرونی - پشت بانک سینا - ساختمان پزشکان نیکان - مطب دکتر رفیعی