دکتر رضا هادیزاده

دکتر رضا هادیزاده

متخصص داخلی

میناب

مطب پنج شنبه تعطیل می باشد.

دکتر هادیزاده